Zespoły przedmiotowe

Zespoły przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017

  1. Zespół humanistyczny (nauczyciele języka polskiego, historii, WOS, bibliotekarka).
  2. Zespół przyrodniczy (nauczyciele przyrody, biologii, geografii, chemii).
  3. Zespół matematyczny (nauczyciele matematyki, fizyki).
  4. Zespół języków obcych (nauczyciele języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego).
  5. Zespół przedmiotów artystyczno – technicznych (nauczyciele informatyki, plastyki, techniki, muzyki, WF-u) pod przewodnictwem p. Lucyny Munzer
  6. Zespół edukacji wczesnoszkolnej (wychowawcy klas 1-3).
  7. Zespół opiekuńczo – wychowawczy (pedagodzy, pracownicy świetlicy, wychowawcy klas).
  8. Zespół do spraw integracji (nauczyciele i pedagodzy prowadzący zajęcia rewalidacyjne).